top of page

 

 

*  28.06.2019.

2019.gada 27.jūnijā starp SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēgts līgums par projekta "SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana un tehnoloģiskāsiekārtas nomaiņa" Nr. 4.1.1.0/18/A/041 īstenošanu.

 

Projekta mērķis ir samazināt SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" enerģijas patēriņu un uzlabot energoresursu izmantošanu uzņēmumā, veicot energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus ražošanās ēkās un tehnoloģiskās iekārtas nomaiņu.

 

Projekta ietvaros tiks veikti ieguldījumi ēku norobežojošās konstrukcijās (ārsienu siltināšana, jumta konstrukciju siltināšana, cokola siltināšana, logu, vārtu un durvju nomaiņa), ēkas inženiertīklu pārbūvē (apkures sistēmas pārbūve), energoefektīva apgaismojuma uzstādīšana iekštelpās, energoefektīvas ražošanas tehnoloģiskās iekārtas iegāde, aizstājot esošo ražošanas tehnoloģisko iekārtu ar efektīvāku. Projekta attiecināmajās izmaksās tiek iekļautas arī tehniskās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, projekta autoruzraudzības un būvuzraudzības izmaksas.

 

Projekta īstenošanas ilgums ir 18 mēneši.

 

Kopējās projekta izmaksas ir 1 208 449,24 EUR. Kohēzijas fonda finansējums ir 362 534,77 EUR, privātais finansējums ir 845 914,47 EUR. Atbalsta intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 30%.

 

Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts 498,23 MWh/gadā enerģijas ietaupījums. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums ir 92,218 tonnas/gadā.

*  04.09.2019.

SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" turpina darbu pie projekta "SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana un tehnoloģiskās iekārtas nomaiņa" Nr. 4.1.1.0/18/A/041 īstenošanas.

Projekta pirmajā etapā ir paredzēts veikt energoefektivitāti paaugstinošus pasākumus ražošanas ēkā ar kadastra Nr. 8042 004 0099 004, kā arī uzstādīt ražošanas iekārtu - augstražīgu horizontālā savienojuma līniju ar centrifūgas tipa padevi. Uzsāktos būvdarbus ir plānots pabeigt līdz 2019.gada decembrim, savukārt ražošanas iekārtas piegādi un uzstādīšanu - līdz 2019.gada oktobrim.

 

*  28.11.2019.

Uz 2019.gada 28.novembri projekta ietvaros ir piegādāta un uzstādīta kokapstrādes darbmašīna un veikti energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" ražošanas ēkā ar kadastra Nr. 8042 004 0099 004 (uzstādīti ārsienu un jumta paneļi, siltināta cokola daļa, veikta logu un durvju nomaiņa, kā arī ražošanas telpās uzstādīts LED tipa apgaismojums).

Energoefektivitāti paaugstinošu pasākumu veikšana SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" ražošanas ēkā ar kadastra Nr. 8042 004 0151 004 ir plānots uzsākt 2020.gada 2. vai 3. ceturksnī.

2019.gada decembrī ir plānots iesniegt starpposma maksājuma pieprasījumu Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

*  19.02.2020.

2019. gada decembra sākumā tika iesniegts pirmais starpposma maksājuma pieprasījums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā, kas tika apstiprināts 2020. gada 18. februārī. Uz starpposma maksājuma pieprasījuma iesniegšanas brīdi tika pilnībā īstenotas šādas projekta aktivitātes:

  • uzstādīta kokapstrādes darbmašīna;

  • veikti energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi ražošanas ēkā ar kadastra Nr. 8042 004 0099 004.

Energoefektivitātes pasākumu īstenošanu otrā projekta ēkā plānots uzsākt šī gada pavasarī.

 

 

 

 

 

 

 

*  07.05.2020.

2020. gada aprīļa beigās uzsākti būvdarbi ražošanas ēkā ar kadastra Nr. 8042 004 0151 004. Projekta ietvaros ēkā tiks veikti energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi - fasāžu siltināšana, cokola siltināšana, jumta pārseguma siltināšana, stikla bloku demontāža gala sienās un jaunu PVC logu izveide, esošo vārtu nomaiņa un jaunu evakuācijas vārtu izbūve, apkures sistēmas rekonstrukcija, gaisa aizkaru un siltumizstarojošo paneļu uzstādīšana, esošā apgaismojuma nomaiņa ražošanas telpās pret LED tipa apgaismojumu.

*  04.09.2020.

Turpinās darbi pie projekta "SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana un tehnoloģiskās iekārtas nomaiņa" Nr. 4.1.1.0/18/A/041 noslēdzošā etapa īstenošanas.

Šobrīd tiek veikti energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi ražošanas ēkā ar kadastra Nr. 8042 004 0151 004. Plānots, ka būvdarbi tiks pabeigti un ēka nodota ekspluatācijā 2020. gada oktobrī.

*  22.10.2020.

Projektā "SIA "KOKPĀRSTRĀDE 98" ražošanas ēku energoefektivitātes paaugstināšana un tehnoloģiskās iekārtas nomaiņa" Nr. 4.1.1.0/18/A/041 visas plānotās aktivitātes ir īstenotas – energoefektivitāti paaugstinoši pasākumi divās ražošanas ēkās un ražošanas iekārtas nomaiņa uz energoefektīvāku tehnoloģisko iekārtu. Projekta īstenošanas rezultātā tiks sasniegts 498,23 MWh/gadā enerģijas ietaupījums. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums ir 92,218 tonnas/gadā.

2020. gada 23. oktobrī tiks iesniegts noslēguma maksājuma pieprasījums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā.

image001.png
bottom of page