top of page

                                     

 

 

 

 

 

 

                                   Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “KOKPĀRSTRĀDE 98" PRIVĀTUMA POLITIKA

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību " KOKPĀRSTRĀDE 98 " privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskai personai, datu subjektam informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas un apstrādes laikā, kā arī, nododot datus kompetentām institūcijām vai citam datu pārzinim.

 

 1. Pārzinis un tā kontaktinformācija:

  1. Personas datu apstrādes pārzinis ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību "KOKPĀRSTRĀDE 98" (turpmāk – Pārzinis), vienotais reģistrācijas Nr. 40003413585, juridiskā adrese Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, “Dižkoki”, LV-2154, tālrunis: +371-67970933, e-pasts: info@kokparstrade98.lv interneta vietne http://www.kokparstrade98.lv/.

  2. Pārziņa datu aizsardzības speciālists ir Arturs Lielgalvis. Kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītos jautājumos: arturs.lielgalvis@gmail.com.

 

 1. Piemērojamie tiesību akti:

  1. Eiropas Parlamenta un padomes Regula Nr.2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (2016. gada 27. aprīlis) (turpmāk – VDAR);

  2. Fizisko personu datu apstrādes likums (Izsludināts 2018. gada 4. jūlijā);      

  3. Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumi Nr. 442 “Kārtība, kādā tiek nodrošināta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu atbilstība minimālajām drošības prasībām”.

 

 1. Personas datu apstrādes nolūki:

  1.  Pārziņa pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana:

   1. pakalpojumu un līgumu sagatavošanas un noslēgšanas process;

   2. pakalpojumu un līgumu saistību izpilde;

   3. sniegto pakalpojumu un veikto darbu uzlabošana, jaunu pakalpojumu radīšana un esošo pakalpojumu un veikto darbu attīstība;

   4. sniegto pakalpojumu popularizēšana un izplatīšana;

   5. pasūtītāju/ īpašnieku/ klientu apkalpošana;

   6. norēķinu administrēšana;

   7. efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšana.

  2. Normatīvo aktu prasību izpilde, atbilžu sniegšana uz valsts iestāžu pieprasījumiem;

  3. Pārziņa vadība, grāmatvedība, iekšējo procesu nodrošināšana;

  4. Pārziņa lietvedība un arhivēšana;

  5. Pārziņa nodibināto un dibināmo darba tiesisko attiecību izpilde un personāla atlase;

  6. Pārziņa saimnieciskās darbības līgumu slēgšana un to izpildes uzraudzība;

  7. Pārziņa klientu, īpašnieku, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšana;

  8. Pārziņa tiesību un interešu aizstāvība valsts un pašvaldību iestādēs, institūcijās, pārstāvība tiesvedības procesos;

  9. Pārziņa organizēto darba pasākumu filmēšana, fotografēšana un audio ierakstu veikšana.

 

 1. Pārziņa apstrādē esošās personu datu kategorijas:

  1. Pārziņa uzdevumu izpildes nolūkā, ievērojot datu subjekta saistības raksturu ar Pārzini, tiek apstrādāti šādi personas dati:

   1. vārds, uzvārds, personas kods vai dzimšanas datums, korespondences adrese, deklarētās dzīves vietas adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese;

   2. darba vieta, amats, nodarbošanās veids, dalība profesionālajās asociācijās, dalība kapitālsabiedrībās;

   3. bankas norēķinu kontu numuri;

   4. maksātspēja.

  2.  Pārziņa darba tiesisko attiecību un personāla atlases nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:

   1. dzīves apraksts (Curriculum Vitae) un darba pieredzes apraksts;

   2. personāllietā ietilpstoša informācija, tai skaitā informācija par izglītību un kvalifikāciju, apgādājamiem, attiecināmi dati uz datu subjekta bērna dzimšanas apliecību, kā arī uz miršanas apliecībām, uz laulību apliecību, dati par darbinieku veselības pārbaudēm;

   3. nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites dati;

   4. arodslimību izmeklēšanas un uzskaites dati;

   5. bankas norēķinu kontu numuri;

   6. fotoattēli;

   7. darba staciju auditācijas pierakstu dati;

   8. darba e-pasta, interneta un telefonu auditācijas pieraksti.

  3.       Pārziņa klientu, īpašnieku, apmeklētāju un darbinieku drošības, Pārziņa īpašuma aizsardzības nodrošināšanas nolūkā tiek apstrādāti šādi personas dati:

   1. videonovērošanas sistēmas ieraksti;

   2. dati par tīmekļa vietnes apmeklējumu;

   3. signalizācijas iekārtu un piekļuves kontroles ierīču auditācijas pieraksti ar darbinieku, īpašnieku, apmeklētāju datiem;

  4. 3. punktā minētajos nolūkos tiek apstrādāti arī citi dati, kurus datu subjekts pats paziņo Pārzinim.

 

 1. Fizisko personu datu vākšanas un apstrādes pamatojums:

  1. likumiskais pamats – spēkā esošo normatīvo aktu prasību izpilde;

  2. līgumu slēgšana – klientu attiecību vadīšana, nodrošinot līgumu noslēgšanu un izpildi, kā arī ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana, sadarbība ar klientiem un valsts, pašvaldību iestādēm un institūcijām un ar to saistīto procesu realizācijas nodrošināšana;

  3. pārziņa leģitīmās intereses – pakalpojumu sniegšana; datu subjektu identifikācija; uzņēmuma vadība, grāmatvedība, lietvedība, arhivēšana, iekšējo procesu nodrošināšana; pārziņa tēla popularizēšana un attīstība, videonovērošana darbinieku, klientu un Pārziņa drošības nolūkos; sūdzību izskatīšana un atbalsta nodrošināšana sakarā ar sniegtajiem pakalpojumiem; efektīvas naudas plūsmas pārvaldīšana; parādu administrēšana; klientu maksājumu administrēšana; tiesvedības;

  4. datu subjekta piekrišana – datu subjekts pats devis piekrišanu datu vākšanai un apstrādei.

 

 1. Datu subjekta personas datu iegūšanas avoti:

  1. Publiskās datu bāzes;

  2. Datu subjektu iesniegtie dokumenti un informācija;

  3. Citu pārziņu, apstrādātāju un apakšapstrādātāju dati;

  4. Pakalpojumu sniegšanas process;

  5. Pārziņa video un/vai foto iekārtu dati;

  6. Pārziņa datortīkla iekārtu dati;

  7. Signalizāciju un piekļuves kontroles iekārtu dati;

  8. Pārziņa tīmekļa vietnes http://www.kokparstrade98.lv/ apmeklēšanas vai pārlūkošanas dat.

 

 1. Datu subjekta datu apstrādes process:

  1. Identificējot datu subjektu;

  2. Komercdarbības veikšanas laikā;

  3. Slēdzot saimnieciskajai darbībai nepieciešamos līgumus un uzraugot to izpildi;

  4. Atlasot darbiniekus, nodibinot un uzturot darba tiesiskās attiecības;

  5. Pildot normatīvo aktu prasības;

  6. Piedaloties tiesvedības procesos;

  7. Sniedzot informāciju valsts un pašvaldību iestādēm, institūcijām un amatpersonām un saņemot informāciju no tām.

 

 1. Datu subjekta sīkdatņu apstrāde:

  1. sīkdatnes ir nelielas teksta datnes, kas tiek izveidotas un saglabātas datu subjekta ierīcē (datorā, planšetē vai mobilajā tālrunī), apmeklējot Pārziņa interneta vietnes. Sīkdatnes “atceras” lietotāja pieredzi un pamatinformāciju, tādējādi uzlabojot vietnes lietošanas ērtumu;

  2. izmantojot sīkdatnes, tiek apstrādāti kopējie lietotāju paradumi un vietnes lietošanas vēsture, diagnosticētas problēmas un trūkumi vietnes darbībā, ievākta lietotāju paradumu statistika, kā arī tiek nodrošināta vietnes funkcionalitātes pilnīga un ērta izmantošana;

  3. ja datu subjekts nevēlās izmantot sīkdatnes, to var izdarīt savas pārlūkprogrammas uzstādījumos, tomēr tādā gadījumā vietnes lietošana var būt būtiski traucēta un apgrūtināta. Saglabāto sīkdatņu dzēšana ir iespējama ierīces pārlūkprogrammas uzstādījumu sadaļā, dzēšot saglabāto sīkdatņu vēsturi.

 

 1. Datu glabāšanas laiks:

  1. Dati tiek glabāti:

   1. kamēr nav beidzies spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktais glabāšanas termiņš;

   2. kamēr tas ir nepieciešams, lai īstenotu un aizsargātu Pārziņa leģitīmas intereses;

   3. kamēr ir spēkā datu subjekta piekrišana.

  2. Beidzoties kādam no 9.1.punktā minētajiem termiņiem, visi dati tiek dzēsti vai anonimizēti atbilstoši Pārziņa noteiktajai kārtībai.

 

 1. Datu subjekta personas datu koplietošana un izsniegšana:

  1. Pārzinis, lai sniegtu pakalpojumus un izpildītu darba uzdevumus, var kopīgot datu subjekta datus Eiropas Savienības un EEZ (Eiropas Ekonomikas zona) valstīs;

  2. Pārzinis, nodrošinot īpašu datu aizsardzību, kā to prasa VDAR regulējums, var nosūtīt datus uz trešo valsti (ārpus Eiropas Ekonomiskās zonas) vai starptautiskajām organizācijām ar mērķi nodrošināt funkciju un uzdevumu izpildi un Pārziņa darbu;

  3. Pārzinis, lai izpildītu normatīvajos aktos noteikto, var kopīgot datu subjekta datus ar valsts un pašvaldību institūcijām, tiesībsargājošām iestādēm,  tiesu vai citām institūcijām;

  4. Pārzinis izsniegs datus tikai tādā apmērā, kā to nosaka spēkā esošie normatīvie akti, tajā skaitā VDAR un Fizisko personu datu apstrādes likums.

 

 1. Datu subjekta personas datu aizsardzība:

  1. Pārzinis aizsargā datu subjekta datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to nodrošinātu, Pārzinis pielieto mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un organizatoriskās prasības, tai skaitā, izmantojot ugunsmūrus, ielaušanās, atklāšanas un analīzes programmatūras, kā arī šifrēšanu ar standartu SSL un anonimizāciju;

  2. Pārzinis rūpīgi pārbauda visus apstrādātājus un apakšapstrādātājus, kas Pārziņa vārdā apstrādā datu subjekta datus; Pārzinis izvērtē, vai tiek pielietoti atbilstoši drošības pasākumi, vai datu apstrāde notiek tā, kā Pārzinis to ir deleģējis, vai tā notiek saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un datu aizsardzības prasībām un standartiem.

  3. apstrādātājiem un apakšapstrādātājiem nav tiesību apstrādāt Pārziņa datus saviem nolūkiem;

  4. Pārzinis neuzņemas atbildību par jebkādu nesankcionētu piekļuvi subjekta datiem vai to zudumu, ja tie nav Pārziņa kompetencē, piemēram, datu subjekta vainas vai nolaidības dēļ.

 

 1. Profilēšanas loģika:

  1. Pārzinis nepieņem nekādus automatizētus lēmumus, kā arī neveic personas datu profilēšanu.

 

 1. Datu subjekta tiesības:

Saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem datu subjektam ir šādastiesībassavu personas datu apstrādē:

 1. piekļuves tiesības – datu subjektam ir tiesības pieprasīt apstiprinājumu no Pārziņa par to, vai tiek apstrādāti datu subjekta personas dati, kā arī pieprasīt izsniegt informāciju par visiem apstrādātajiem personas datiem;

 2. tiesības labot – ja datu subjekts uzskata, ka informācija par viņu ir nepareiza vai nepilnīga,  viņam ir tiesības pieprasīt, lai Pārzinis to izlabo;

 3. dzēšana – noteiktos apstākļos datu subjektam ir tiesības prasīt dzēst savus personas datus, izņemot gadījumus, ja normatīvie akti nosaka šo datu glabāšanu termiņu;

 4. datu pārnese – datu subjektam ir tiesības saņemt vai nodot savus personas datus tālāk citam personas datu pārzinim. Šīs tiesības ietver tikai tos personas datus, kas Pārzinim sniegti ar datu subjekta piekrišanu;

 5. piekrišanas atsaukšana - Datu subjektam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, vai, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz info@kokparstrade98.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam, turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru Pārzinis veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Lai īstenotu augstāk minētās tiesības, lūdzam iesniegt rakstveida iesniegumu Pārzinim vai datu aizsardzības speciālistam  Arturam Lielgalvim.

 

 1. Saziņa: 

Jautājumu un neskaidrību gadījumos datu subjekts var sazināties ar:

 1. Pārzini:

Adrese: Siguldas nov., Allažu pag., Allaži, “Dižkoki”, LV-2154

e-pasts: http://www.kokparstrade98.lv/

 1. Pārziņa personas datu aizsardzības speciālistu:

Arturu Lielgalvi: arturs.lielgalvis@gmail.com/.

 

Ja datu subjekts nav apmierināts ar saņemto atbildi, viņam ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā (www.dvi.gov.lv).

 

Pārzinis ir tiesīgs regulāri uzlabot vai papildināt privātuma politiku. Pārzinis informēs datu subjektu par jebkurām izmaiņām, publicējot privātuma politikas aktuālo versiju tīmekļa vietnē http://www.kokparstrade98.lv/.

bottom of page